Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Predstavenstvo je stály kolektívny výkonný orgán banky. Má deväť členov. Pod vedením prezidentky a dohľadom správnej rady dozerá na každodenný chod EIB, pripravuje rozhodnutia pre členov správnej rady a zabezpečuje, aby sa tieto rozhodnutia realizovali. Prezidentka predsedá zasadnutiam predstavenstva. Členovia predstavenstva sa zodpovedajú iba banke; menuje ich rada guvernérov na návrh správnej rady na obnoviteľné obdobie šiestich rokov.

  V súlade so štatútom banky je prezidentka zároveň predsedníčkou správnej rady.

  Stav ku dňu: 01/02/2024

  Odmeňovanie

  Odmeňovanie členov riadiacich orgánov EIB sa určuje podľa špecifických pravidiel a nariadení.

  Kódex správania

  Tento kódex správania sa vzťahuje na členov Predstavenstva Európskej investičnej banky. Stanovujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa profesionálnej etiky a správania.