• Grupa EBI oferuje wsparcie europejskim przedsiębiorstwom poszkodowanym w wyniku pandemii koronawirusa i jej skutków ekonomicznych
  • Finansowanie w wysokości nawet 40 mld EUR może być uruchomione w krótkim czasie przy wsparciu w postaci gwarancji Europejskiego Banku Inwestycyjnego i środków z budżetu Unii Europejskiej
  • Dla sektora opieki zdrowotnej będą dostępne dodatkowe środki na infrastrukturę ratunkową oraz na opracowanie leków i szczepionek
  • Prezes Hoyer wzywa do udzielenia przez państwa członkowskie znaczących, skalowalnych gwarancji dodatkowych w celu zapewnienia MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji dostępu do finansowania

Szybkie rozprzestrzenianie się wirusa jest dużym obciążeniem zarówno dla zdrowia publicznego, jak i dla gospodarki. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaproponowała dziś środki, które mogą być podjęte we współpracy z Komisją Europejską i partnerami krajowymi w celu wsparcia przedsiębiorstw europejskich, wydatków na ochronę zdrowia oraz gospodarki UE jako całości. 

Covid-19 zbiera tragiczne żniwo wśród ludzi w całej Europie i na całym świecie. Bank, i ja osobiście, jesteśmy blisko ludzi cierpiących w wyniku rozprzestrzeniania się choroby. Pandemia wywiera również katastrofalne skutki gospodarcze, które są już dostrzegalne – powiedział prezes EBI Werner Hoyer. „Potrzebujemy zdecydowanej i natychmiastowej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Po raz kolejny Europa musi zmobilizować się do tego, by zrobić wszystko, co tylko się da. Bank UE zapewni pomoc w tym kryzysie, tak jak zawsze to robił, gdy w Europie pojawiały się trudności – czy to z powodu spowolnienia gospodarczego, czy też katastrof naturalnych.  Natychmiast skoncentrujemy się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom o średniej kapitalizacji. Bardzo potrzebują one wsparcia, i to szybkiego. We współpracy z państwami członkowskimi, Komisją Europejską i innymi partnerami finansowymi, w tym przede wszystkim z krajowymi bankami rozwoju, chcemy opracować obszerny pakiet finansowy, który można wdrożyć natychmiast bez konieczności wprowadzania nowych przepisów”.

Grupa EBI opracowała plan uruchomienia finansowania w wysokości nawet 40 mld EUR. Środki te będą przeznaczone na odroczenie spłat kredytów pomostowych oraz na inne działania mające złagodzić ograniczenia w zakresie kapitału obrotowego MŚP i spółek o średniej kapitalizacji Grupa EBI, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który specjalizuje się we wspieraniu MŚP, będzie działać przy pomocy pośredników finansowych w państwach członkowskich i we współpracy z krajowymi bankami rozwoju.

Proponowany pakiet finansowy obejmuje następujące elementy:

  • specjalne programy gwarancji dla banków wykorzystujące istniejące programy i możliwe do natychmiastowego wdrożenia, mające uruchomić finansowanie w wysokości nawet 20 mld EUR;
  • specjalne instrumenty płynnościowe dla banków umożliwiające zapewnienie dodatkowego wsparcia w zakresie kapitału obrotowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w wysokości 10 mld EUR;
  • specjalne programy zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) w celu umożliwienia bankom przeniesienia ryzyka związanego z portfelami kredytów dla MŚP, w ramach których zostanie uruchomione dodatkowe wsparcie w wysokości 10 mld EUR.

Wszystkie te działania mogą zostać wprowadzone w życie w krótkim czasie w celu łagodzenia skutków niedoborów płynności i w miarę możliwości będą wdrożone we współpracy z krajowymi bankami rozwoju.

Ponadto prezes EBI Werner Hoyer wezwał państwa członkowskie do ustanowienia znaczącej i skalowalnej gwarancji dodatkowej na rzecz EBI i krajowych banków rozwoju, aby zapewnić ciągły otwarty dostęp MŚP i spółek o średniej kapitalizacji do finansowania. Gwarancja stanowiłaby rozwiązanie w wiarygodnej wielkości i zasięgu ogólnoeuropejskim oraz byłaby możliwa do natychmiastowego wykorzystania. „Pomogłoby to zabezpieczyć rynki i obywateli w tym czasie bezprecedensowej niepewności” – powiedział prezes Hoyer.

Wprawdzie to do państw członkowskich należałoby określenie, skąd mają pochodzić środki na gwarancję, jednak według prezesa Hoyera mogłyby one być pozyskane z europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej lub być gromadzone przez same państwa członkowskie w ramach nowego, tymczasowego funduszu.

Ponadto Grupa EBI będzie korzystać z istniejących instrumentów finansowych udostępnianych wspólnie z Komisją Europejską, takich jak instrument finansowy na rzecz zwalczania chorób zakaźnych InnovFin, w celu finansowania projektów mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, znalezienie lekarstwa i opracowanie szczepionki przeciwko temu wirusowi. Grupa EBI będzie również wspierać działania nadzwyczajne służące finansowaniu pilnych projektów na rzecz ulepszenia infrastruktury i zaspokojenia potrzeb w zakresie sprzętu w sektorze opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu istniejących kredytów ramowych lub niewypłaconych kwot dostępnych w ramach projektów realizowanych w tym sektorze. Wartość portfela niezrealizowanych projektów Grupy EBI w sektorze opieki zdrowotnej wynosi obecnie około 5 mld EUR.

Prezes Hoyer powiedział: „Będziemy kontynuować to, co dotychczas robiliśmy dla sektora zdrowia. Jesteśmy już w kontakcie z firmami i organizacjami, które chcą sfinansować badania nad szczepionkami przeciwko Covid-19 i nad lekami na tę chorobę. Wszyscy przeżywamy trudne chwile, a Grupa EBI nie ustanie w staraniach, aby zagwarantować, że bank UE przyczyni się do szybkiego przezwyciężenia tego strasznego kryzysu”.

  Download fact sheet

Uwagi dla redakcji:

W skład Grupy EBI wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której bezpośrednimi udziałowcami są państwa członkowskie Bank może zaciągać na rynkach finansowych bardzo nisko oprocentowane pożyczki, zapewniając tym samym długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów polityki unijnej, takich jak zrównoważony rozwój i tworzenie miejsc pracy, a także celów w zakresie klimatu. W ubiegłym roku EBI udostępnił środki w wysokości 63,3 mld EUR na projekty realizowane na całym świecie w takich sektorach, jak opieka zdrowotna i MŚP, oraz projekty związane z klimatem. EFI jest unijnym ramieniem kapitału podwyższonego ryzyka zapewniającym finansowanie i gwarancje na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a właścicielem większości jego udziałów jest Europejski Bank Inwestycyjny. W 2019 roku Fundusz udostępnił środki w wysokości 10,2 mld EUR w formie gwarancji, udziałów kapitałowych oraz w ramach systemu finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu przeznaczone dla MŚP we wszystkich sektorach w całej Unii Europejskiej.

Główny wkład EBI w walkę z chorobami zakaźnymi i Covid-19 polega na zapewnianiu dostępu do finansowania dłużnego w formie „venture debt” (VD) w ramach planu inwestycyjnego dla Europy oraz instrumentu finansowego na rzecz zwalczania chorób zakaźnych (IDFF) InnovFin w ramach programu „Horyzont 2020”. IDFF jest przykładem udanej współpracy KE i EBI w obliczu kryzysu zdrowotnego. Za pośrednictwem tego instrumentu Europejski Bank Inwestycyjny wsparł 12 przedsiębiorstw (kredyty udzielone na łączną kwotę 241 mln EUR) w opracowywaniu leków i szczepionek przeciwko różnym chorobom zakaźnym.  W ramach planu inwestycyjnego dla Europy EBI udzielił dodatkowego wsparcia 36 wysoce innowacyjnym firmom biotechnologicznym i medyczno-technologicznym, udostępniając im środki w łącznej wysokości około 1 mld EUR. Dzięki swojej działalności związanej z kapitałem podwyższonego ryzyka EFI wspiera szereg innowacyjnych przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie nauk przyrodniczych.