• Jedna třetina veškerého financování mířila na boj proti pandemii a zejména na ochranu malých a středních podniků, modernizaci nemocnic a podporu vývoje vakcín a léčiv.
  • Podíl prostředků určených k ochraně klimatu a životního prostředí vzrostl na 40 % celkového objemu financování EIB, přičemž prioritou EIB byla podpora ekologické transformace ekonomik EU a další kroky směřující ke vzniku „klimatické banky“.
  • Objem financování z Evropského investičního fondu dosáhl rekordní výše téměř 13 miliard eur.
  • Úvěry poskytnuté africkým zemím, a to zejména nejzranitelnějším zemím kontinentu, vzrostly o 50 % na téměř 5 miliard eur.
  • Prezident EIB Werner Hoyer: „Pro ochranu klimatu a konkurenceschopnost Evropy je banka EU dnes důležitější než kdy dříve.“
>@Luc Deflorenne/EIB

Dokumenty a údaje za rok 2020

V roce poznamenaném zdravotní a ekonomickou krizí, jakou po několik generací svět nepoznal, přesměrovala skupina Evropské investiční banky (EIB) urychleně svou činnost na všechny fronty boje proti pandemii onemocnění COVID-19 a ekonomickým dopadům této pandemie. Objem financování přitom navýšila až na 76,8 miliardy eur a překročila tak své vlastní cíle. Třetina těchto prostředků – částka ve výši 25,5 miliardy eur – byla použita k okamžité reakci na krizový stav, počínaje březnovým prvním balíčkem opatření. Největší část podpory obdržely malé a střední podniky, neboť bylo nutné předejít jejich úpadkům a propouštění, a to zejména ve státech, které postrádaly rozpočtové zdroje pro masivní vnitrostátní záchranná opatření.

Pandemie koronaviru si následně vyžádala poskytnutí další pomoci, a skupina EIB proto navýšila svou podporu pro malé a střední podniky o dalších 5 miliard na 30,6 miliardy eur. Z tohoto financování získalo prospěch více než 425 000 společností; podařilo se zachovat více než 4,2 milionu pracovních míst. Evropská investiční banka těchto výsledků dosáhla, aniž by přitom opomíjela své další investiční priority. Investice do životního prostředí činily v uplynulém roce 16,8 miliardy eur, podpora projektů v oblasti infrastruktury 15 miliard eur a dalších 14,4 miliardy eur směřovalo do inovací.

„V roce 2020 jsme prokázali, že investice do hospodářské obnovy nemusejí být na úkor investic do ochrany klimatu a inovací a naopak. Všechny naše cíle jsou vzájemně provázané. Evropa může vyjít z této krize posílena, ale jen pokud bude investovat do zelené a digitální ekonomiky budoucnosti, a nikoli do již překonaných struktur. Zároveň však nesmí být žádný region Evropy ponechán bez pomoci a musíme spolupracovat též s našimi partnery mimo EU,“ uvedl prezident EIB Werner Hoyer na výroční tiskové konferenci skupiny EIB vysílané dne 20. ledna formou videokonference z Lucemburku.

Klíčové investice do zdravotnictví

V rámci reakce na pandemii onemocnění COVID-19 navýšila skupina EIB výrazně své financování do oblasti zdravotnictví. Tyto prostředky však nesměřovaly jen na podporu nemocnic, ale sehrály také důležitou roli při vývoji a masové výrobě vakcín, které mají tento ničivý virus zastavit. Počátkem roku banka EU rychle schválila úvěr ve výši 100 milionů eur pro německou společnost BioNTech, která nám ve spolupráci se společností Pfizer dodala první vakcínu proti onemocnění COVID-19. Skupina EIB financovala nejen vývoj několika různých vakcín, ale také společnosti vyvíjející léčbu onemocnění COVID-19 a různé technologie testování.  

„V průběhu roku jsme výrazně zintenzivnili a urychlili své zapojení do boje s touto ničivou pandemií a pomohli jsme tisícům společností v Evropské unii a po celém světě,“ uvedl prezident EIB Werner Hoyer. „Boj proti pandemii a jejím ekonomickým důsledkům nám dá zabrat i v roce 2021. Nad rámec 25 miliard, které jsme již poskytli, schválila naše správní rada už také dalších téměř 25 miliard pro ohrožené společnosti a pro sektor zdravotnictví.“

Část tohoto financování zajistí Evropský záruční fond (EGF), jenž zahájil svou činnost na podzim roku 2020. Díky zárukám ve výši téměř 25 miliard eur, které poskytly členské státy, bude skupina EIB moci nabídnout další financování především malým a středním podnikům, které byly zasaženy aktuální krizí.

Pokrok na cestě k vytvoření klimatické banky EU

EIB zároveň dostála svému slibu navýšit zelené investice a přeměnit se na klimatickou banku EU. Podíl investic EIB směřujících do projektů na ochranu klimatu a udržitelnosti životního prostředí vzrostl v minulém roce i přes koronavirovou krizi z 34 % na 40 %, čímž se banka EU přiblížila svému cíli ve výši 50 %. Cílem skupiny EIB je mobilizovat do konce tohoto desetiletí investice na ochranu klimatu a životního prostředí ve výši 1 bilionu eur. V listopadu 2020 schválila správní rada EIB klimatický plán banky popisující, jakým způsobem chce skupina těchto ambiciózních cílů dosáhnout. Plán předpokládá postupné zastavení financování projektů s velkým objemem emisí, jako je rozšiřování letišť, a stanoví přísná kritéria pro financování dalších projektů, jako je například výstavba dálnic. Krom toho banka již oznámila ukončení podpory projektů s využitím zemního plynu, kde nedochází k zachycování uhlíku.

„Boj proti změnám klimatu nepočká na konec pandemie. Koronavirová krize pro nás nemůže být důvodem k zastavení boje se změnou klimatu a řešení klíčových ekologických problémů. Skupina EIB již ušla značný kus cesty ke splnění svého klimatického plánu. Vyzývám také další finanční instituce, aby se k nám připojily a zaujaly obdobný postoj vůči ekologicky neudržitelným projektům. Namísto financování aktiv, která budeme muset zítra odepsat, jsou nutné investice do energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, udržitelné mobility a ekologických inovací. Musíme masivně investovat do ekologicky zaměřené obnovy hospodářství,“ řekl prezident Hoyer.

Nebezpečí spojené s prohlubujícím se nedostatkem investic v Evropě

Nová investiční zpráva EIB ukazuje, že evropské ambice spojené s ekologicky zaměřenou obnovou hospodářství ohrožuje prohlubující se nedostatek investic. Podle zprávy, která bude zveřejněna ve čtvrtek 21. ledna, 45 % společností v Unii předpokládá, že po skončení krize omezí své investice, zatímco s nárůstem počítá jen 6 % z nich. Zpráva varuje, že ačkoli si společnosti jsou vědomy naléhavé potřeby investovat, a to zejména do digitalizace a opatření na ochrany klimatu, kvůli koronavirové krizi na to však nemají prostředky.

„Je znepokojivé, do jaké míry koronavirus podrývá naše investiční plány. Pokud Evropa nenajde více peněz na inovace, hrozí jí, že v celosvětové konkurenci propadne,“ říká Hoyer. „Povzbuzením by však pro nás měl zároveň být úspěch finančního pilíře tzv. Junckerova plánu – tedy Evropského fondu pro strategické investice, který v létě předčasně splnil již jednou navýšený cíl, a to mobilizovat investice ve výši 500 miliard eur. Prokázali jsme, že díky kreativním nástrojům a dobrému sladění finančních nástrojů s rozpočtovou podporou může relativně malý objem veřejných prostředků přilákat masivní soukromé investice do projektů, které by jinak těžko hledaly zdroje financování.“

Rekordní rok pro EIF

Dalším příkladem vysoce efektivního využití veřejných zdrojů je dceřiná organizace Evropské investiční banky – Evropský investiční fond (EIF), který podporuje začínající technologické společnosti (tzv. startupy) a malé a střední podniky po celé Evropě. EIF zaznamenal další rekordní rok, neboť se mu podařilo dotáhnout až k podpisu operace v celkovém objemu 12,9 miliardy eur, což představuje nárůst o 26 % oproti roku 2019. Fond generoval tolik potřebné financování pro více než 330 000 malých a středních podniků a malých podniků se střední kapitalizací.

Jen operace, které byly podepsány v minulém roce, zajistí takřka 66 000 domácností sociální a cenově dostupné bydlení v rekonstruovaných či nových objektech a 1,4 milionu domácností vysokorychlostní širokopásmové připojení. Celkem 280 milionů lidí dosáhne díky financování EIB na očkování proti onemocnění COVID-19, takřka 30 milionů získá bezpečnější pitnou vodu a více než 15 milionů lepší hygienické podmínky. Bude vysazeno více než 145 000 hektarů nových lesů a kapacita zdrojů pro výrobu elektřiny vzroste o více než 10 GW, z čehož 83 % bude pocházet z obnovitelných zdrojů. A to je pouze několik příkladů konkrétního přínosu investic skupiny EIB pro obyvatele Evropy i celého světa.

Investice po celém světě směřující ke zvýšení odolnosti a boji proti změně klimatu

Pandemie onemocnění COVID-19 a klimatická krize představují hned dvojí výzvu pro celý svět. Skupina EIB proto zvýšila své úsilí na podporu zemí v sousedství EU, v Africe a dalších regionech. Celkem 13 % loňského objemu financování – tedy 10,2 miliardy eur – směřovalo do zemí mimo EU, kde zajistilo plnění politických cílů Evropské unie, zlepšení života obyvatel, modernizaci systémů zdravotní péče a posílení ekonomické odolnosti. V Africe dosáhla EIB rekordní výše úvěrů, když objem podepsaných operací přesáhl 4,7 miliardy eur, což je o 50 % více než v předchozím roce. Splnili jsme cíl pro iniciativu SheInvest, jež má mobilizovat investice ve výši 1 miliardy eur na podporu rovnosti žen a mužů a posílení ekonomického postavení žen v celé Africe.

„Skupina EIB zaměřuje své úsilí na pomoc některým z nejzranitelnějších zemí, kde klimatická krize již ohrožuje živobytí místních obyvatel. Jedním z příkladů je naše nedávno ohlášené zapojení do Velké zelené zdi, tedy iniciativy, která zajišťuje finanční a technickou podporu pro udržitelné zemědělství, zásobování čistou energií a vodou, infrastrukturu a investice ze soukromého sektoru v 11 zemích oblasti Sahelu,“ uvedl prezident Hoyer.

Skupina EIB patří k nejúspěšnějším v získávání prostředků od investorů, kterým záleží na udržitelnosti financovaných projektů

Pro účely financování těchto činností přidala skupina EIB k široké škále činností, které financuje prostřednictvím svých nejnovějších dluhopisů označovaných jako „Sustainability Awareness Bonds“, také oblast biologické rozmanitosti (biodiverzity). Banka, která financuje svou činnost na globálním kapitálovém trhu a těží ze svého ratingu „AAA“, byla již průkopníkem trhu se zelenými dluhopisy: Svůj první zelený dluhopis vydala v roce 2007 a dnes stojí v popředí tohoto trhu s objemem přesahujícím 35 miliard eur vydaných dluhopisů. Celkově si EIB v minulém roce vypůjčila od mezinárodních investorů 70 miliard eur, což je o téměř 20 miliard více než v předchozím roce.

„EIB není jen největším mnohostranným poskytovatelem úvěrů na světě – jelikož si sama opatřuje prostředky na finančních trzích, je zároveň celosvětově největším mnohostranným příjemcem úvěrů. Díky svému kreativnímu přístupu k získávání půjček ukazuje banka dalším investorům, do jaké míry mohou ovlivňovat a podporovat vhodné politické cíle. V době, kdy jsme tyto dluhopisy zaměřené na řešení klimatické změny a udržitelnosti zaváděli, byly vnímány jako hazard. Nyní jsou metou, které chce každý dosáhnout, a posilují tak zelenou ekonomiku na celém světě,“ dodává Hoyer.