>@EIB
  • Rusza wsparcie z Pakietu solidarnościowego EBI. Do Polski w pierwszej transzy trafi 600 mln euro. Łączna kwota, która została zatwierdzona dla Polski, to 2 mld euro. Banki – EBI i BGK - podpisały umowy, które pozwolą na wsparcie polskich miast i regionów przyjmujących ukraińskich uchodźców.
  • Pakiet solidarnościowy to wsparcie dla krajów UE, aby zaradzić skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pakiet solidarnościowy EBI to wsparcie realizowane w ramach polityki spójności, aby zaradzić skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę. Europejski Bank Inwestycyjny przekaże pomoc przede wszystkim krajom członkowskim UE, które zmagają się z kryzysem migracyjnym. EBI zatwierdził pakiet w maju 2022 r, jego wysokość to 4 mld euro, z czego aż 2 mld euro trafi do Polski jako wsparcie Funduszu Pomocy*. Dzięki podpisanym przez EBI oraz BGK umowom Polska otrzyma pierwszą transzę w wysokości 600 mln EUR. Pieniądze trafią do samorządów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy.

Wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Europejski Bank Inwestycyjny bardzo szybko uruchomił pomoc zarówno dla Ukrainy, jak i dla państw UE przyjmujących uchodźców - sfinalizowana  umowa z BGK jest tego najlepszym przykładem. Wsparcie to pozwoli jednostkom samorządowym na rozbudowę infrastruktury i dostosowanie jej do nowych potrzeb wynikających z pobytu uchodźców ukraińskich w Polsce. Dwa miliardy euro na inwestycje w Polsce (po zatwierdzonym w lipcu drugim pakiecie pomocowym bezpośrednio dla Ukrainy w wysokości 1.5 mld euro) to kolejny znaczący element zaangażowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego w przeciwdziałanie skutkom wojny na Ukrainie.”

EBI wesprze wysiłki, które podejmuje Polska, aby zapewnić schronienie milionom uchodźców z Ukrainy. Pomoc z jednej strony złagodzi społeczne i ekonomiczne skutki wojny, a z drugiej umożliwi integrację uchodźców.

„Polska jest największym krajem pod względem wydatków na utrzymanie uchodźców. Musimy te pieniądze pozyskiwać, niestety nie w formie grantów. Umowa z EBI pozwala nam zasilić Fundusz Pomocy o kolejne pieniądze poprzez emisje obligacji, dzięki temu możemy zrealizować programy i wydatki, na które czekają samorządy oraz polskie społeczeństwo, które daje schronienie 2,5 mln stale przebywających u nas uchodźców.” - mówi prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka.

BGK z Funduszu Pomocy będzie mógł sfinansować do 100 proc. kosztów projektów, co stanowi wyjątek od ogólnej zasady EBI ograniczającej finansowanie do 50 proc. Podmioty realizujące projekty będą mogły także skorzystać z usług doradczych dotyczących przygotowania i realizacji tych projektów (tzw. platforma EMBRACE). Usługi doradcze oferowane przez EBI powinny przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania udostępnionych środków oraz szybkiej realizacji i monitorowania projektów.

* Fundusz Pomocy został powołany ustawą z 12 marca br., by zapewniać finansowanie wszelkich działań i projektów niezbędnych do pomocy (i integracji) uchodźców ukraińskich oraz bezpieczeństwa dostaw żywności w Polsce. Fundusz obsługuje polski bank rozwoju - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informacje ogólne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej, udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Udostępnia długoterminowe środki finansowe na rozsądne inwestycje, aby przyczynić się do osiągnięcia celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

W 2021 roku Grupa EBI przeznaczyła 6,5 mld euro na finansowanie projektów w Polsce.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.