>@EIB
  • Evropská investiční banka a Česká bankovní asociace dnes uspořádaly virtuální konferenci s názvem „Investice a jejich financování v České republice“.
  • EIB zde představila výsledky své poslední výroční zprávy a průzkumu v oblasti investic (EIBIS) pro Evropu, jakož i konkrétní poznatky ohledně dynamiky investic a investičních potřeb v České republice.
  • Již po odeznění první vlny pandemie covid-19 zamýšlela celá polovina českých firem omezit kvůli pandemii své investiční záměry. Zároveň si jsou však podniky vědomy, že ke zvládnutí důsledků pandemie bude nutné naopak investice navyšovat.
  • Jen o málo více než polovina českých firem investovala, popř. plánuje investovat do řešení dopadů klimatické změny na jejich podnikání.

V rámci celé řady akcí, jež mají sloužit jako fórum pro diskusi o aktuálních investičních trendech v různých členských státech EU, uspořádaly Česká bankovní asociace a Evropská investiční banka ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Institutem pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) webinář pod názvem „Investice a jejich financování v České republice“. Webinář byl zaměřen na investiční potřeby a priority České republiky v době pandemie koronaviru, digitalizaci a změnu klimatu.

V průběhu akce představila viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova různé činnosti EIB v České republice a vedoucí oddělení EIB pro ekonomické studie Pedro de Lima prezentoval výsledky investičního průzkumu EIB v roce 2020 pro Českou republiku.

Z průzkumu vyplynulo, že pandemie onemocnění covid-19 vyvolá patrně v dlouhodobém horizontu potřebu dalších investic v České republice, a to zejména v oblasti portfolia služeb a výrobků či v oblasti dodavatelského řetězce.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova k tomu uvedla: „Pandemie onemocnění covid-19 ovlivnila investice v České republice, EIB jakožto klimatická banka EU je však odhodlána podpořit digitální a ekologickou obnovu české ekonomiky. V průběhu posledních pěti let jsme každoročně poskytli českému veřejnému i soukromému sektoru nové úvěry v průměrné výši 900 milionů eur a i nadále zde budeme působit jako klíčový partner.“

Vedoucí oddělení EIB pro ekonomické studie Pedro de Lima doplnil: „Přibližně polovina českých firem plánovala omezit své investiční výdaje a třetina očekává, že dopady pandemie budou dlouhodobé. Je proto nutné zajistit trpělivou a dlouhodobou investiční podporu – k urychlení obnovy, ochraně pracovních míst a adaptaci na dopady spojené s ekologickou a digitální transformací.“

Člen Prezidia České bankovní asociace a předseda dozorčí rady ČSOB Zdeněk Tůma uvedl: „Spolupráce českých bank se skupinou EIB je dlouhodobá, profesionální a oboustranně výhodná. Koneční příjemci finančních prostředků profitují nejen z konkurenceschopných úrokových sazeb, ale díky zárukám Evropského investičního fondu jsou banky schopny financovat inovativní malé a střední podniky, které by jinak byly patrně příliš rizikové pro komerční úvěrování. Nejen, že pomáhá novým společnostem proniknout na trhy, ale zároveň je podporuje administrativně nenáročným způsobem. Umožňuje jim sdílet výhody celoevropského financování s ratingem AAA.“

Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská konstatovala: „Nedostatek investic v České republice dosahuje v období 2020–2023 zhruba 22 miliard eur. Bez stimulace soukromých investic se tuto propast nepodaří překlenout. Investice musí být zároveň ‚chytré‘, neboť jen tak položí základy budoucího růstu.“

Webináře se zúčastnili přední podnikatelé, ekonomové, političtí představitelé, zástupci finančních institucí i partneři z veřejného sektoru, včetně

náměstka ministra průmyslu a obchodu Jana Dejla, výkonného ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při CERGE-EI Daniela Münicha, vrchní ředitelky Komerční banky Jitky Haubové, profesora globální politické ekonomie na Kolumbijské univerzitě a poradce české vlády Jana Švejnara a výkonného ředitele společnosti Linet Tomáše Koláře.

Zmíněný průzkum EIB v oblasti investic jasně dokládá, před jakými výzvami nyní podniky v Evropské unii stojí. Kromě dobře známých investičních překážek, jako je nedostatečná kvalifikace či nepříznivé nastavení regulačního prostředí, se firmy musí potýkat také se změnou klimatu a s důsledky onemocnění covid-19. Řešení těchto problémů si vyžádá navýšení investic do inovací a digitálních technologií a přehodnocení globálních hodnotových řetězců jednotlivých podniků.

To platí i pro společnosti v České republice. V nadcházejících letech plánuje většina českých firem upřednostnit vývoj či zavádění nových výrobků a služeb před rozšiřováním či obnovou kapacit. Více než polovina společností investovala nebo plánuje investovat do řešení dopadů změny klimatu na jejich podnikání. Podobně jako v ostatních zemích Evropské unie vyčlenily společnosti v průměru zhruba 10 % investičních výdajů na energetickou účinnost.

Projděte si výsledky průzkumu EIB v oblasti investic v roce 2020 (EIBIS 2020 – přehled pro Českou republiku

Jednotlivé prezentace ze semináře jsou k dispozici na webových stránkách s výstupy z akce.

O EIBIS

Každoroční průzkum skupiny EIB o investicích a jejich financování (EIBIS) je celoevropský průzkum, v jehož rámci jsou shromažďovány kvalitativní a kvantitativní údaje o investiční činnosti podniků, jejich požadavcích na financování a problémech, s nimiž se potýkají. Tento průzkum, který připravilo naše oddělení pro hospodářské věci, nabízí unikátní soubor údajů. Jde o jediný průzkum, který umožňuje navzájem porovnávat investice mezi jednotlivými státy a odvětvími v EU. V rámci průzkumu byly shromážděny údaje od celkem zhruba 13 300 podniků v rámci evropské sedmadvacítky, Spojeného království a od roku 2019 i Spojených států.

Více informací o průzkumu EIB v oblasti investic – přehled pro EU za rok 2020

O Evropské investiční bance

Evropská investiční banka (EIB) je institucí Evropské unie (EU), která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů a kterou vlastní členské státy Evropské unie. Dává k dispozici dlouhodobé zdroje financování na životaschopné projekty a přispívá tím k dosažení politických cílů EU v Evropě i jinde.

EIB spolupracuje s Českou republikou již od roku 1992 a investuje zde do infrastruktury, malých podniků, životního prostředí a inovací. Od zahájení své činnosti v České republice poskytla EIB financování ve výši 23,23 miliardy eur pro celkem 192 projektů.

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace je dobrovolným sdružením bank a stavebních spořitelen působících na českém trhu, které tvoří více než 99 % českého bankovního sektoru. Již od roku 1990 podporuje rozvoj českého bankovního sektoru, celé ekonomiky a finanční gramotnosti Čechů.