>@CEPS
©CEPS
  • zlepšení spolehlivosti a kvality dodávek elektrické energie v České republice
  • zvýšení míry začlenění obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy
  • podpora regionální soudržnosti

Evropská investiční banka (EIB) uzavřela se společností ČEPS, a. s., státním provozovatelem přenosové soustavy v ČR, úvěrovou smlouvu na 5 miliard Kč (190 mil. EUR). Investičních prostředky budou využity na posílení infrastruktury přenosové soustavy v České republice.

Spolupráce EIB a ČEPS přispěje k bezpečnému provozu elektrizační sítě a umožní výměnu a přenos elektrické energie především ve směru z Německa do Rakouska přes území Polska a České republiky. Investice budou směřovat rovněž do tzv. Projektů společného zájmu EU. Přispějí k lepšímu začlenění obnovitelných zdrojů energie do soustavy a podpoře efektivního provozu trhu s elektrickou energií v regionu střední a východní Evropy.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlová řekla: „Díky tomuto partnerství dojde k posílení přenosu elektrické energie v rámci a okolo České republiky, což přinese prospěch všem občanům a posílí soudržnost v regionu. Podporou začlenění obnovitelných zdrojů energie tento projekt přispěje i k podpoře energetického přechodu České republiky v souladu s cíli stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu a našem nedávno schváleném klimatickém plánu skupiny EIB. Zajištění spravedlivého přechodu na nízkouhlíkové hospodářství je nezbytné k dosažení stability v budoucnosti pro všechny a já jsem ráda, že v rámci těchto snah můžeme spojit síly se společností ČEPS.“

Předseda představenstva ČEPS Martin Durčák k tomu uvedl: „Spolehlivý provoz přenosové soustavy, a tedy i bezpečné dodávky elektrické energie v České republice a evropském regionu jsou prioritním úkolem společnosti ČEPS. Díky spolupráci s EIB bude ČEPS nadále naplňovat svůj program rozsáhlých investic a přispívat k bezpečnému provozu české i širší regionální přenosové soustavy.

Vzhledem ke své poloze, a především sousedství s Německem, je Česká republika klíčovou zemí ve střední a východní Evropě v oblasti obchodování s elektrickou energií a jejího přenosu. Řešení úzkých míst v přenosové soustavě sousedních zemí a podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie v tomto regionu jsou nezbytné k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy v ČR a udržení bezpečnosti dodávek elektrické energie. Předmětná investice ze strany EIB je sjednána na roky 2021–2024.

Související obecné informace:

O Evropské investiční bance

EIB působí v České republice od roku 1992 a investuje zde do rozvoje infrastruktury, drobného podnikání, ochrany životního prostředí a inovací. Od počátku svého působení v České republice poskytla EIB prostředky v celkové výši 22,51 mld. eur na financování 185 projektů.

O společnosti ČEPS

Akciová společnost ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy (PPS) v České republice. Jako PPS vykonává svou funkci na základě výhradní licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem dle energetického zákona.

Celkově ČEPS, a.s., zajišťuje provoz a modernizaci 43 rozvoden se 77 transformátory, jež umožňují dodávky elektřiny z přenosové do distribuční soustavy, a též elektrických vedení na napěťové hladině 400 kV o celkové délce 3 780 km a na napěťové hladině 220 kV v délce 1 737 km.

Společnost ČEPS je členem příslušných evropských mezinárodních organizací. Odpovídá za udržování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po elektrické energii v rámci elektrické soustavy ČR v reálném čase (systémové služby) a za zajištění přeshraniční výměny elektrické energie včetně jejího přenosu.