>@EIB
  • Andelen klimatfinansiering ökar till 31 % av EIB:s totala finansiering, vilket understryker bankens åtagande att spela en nyckelroll i den europeiska gröna given och kampen mot global uppvärmning
  • EIB-gruppens finansiering ökar med 13 % till mer än 72 miljarder euro
  • Högsta antalet finansierade transaktioner: 1095, en ökning med 28 % jämfört med 2018
  • EIB:s finansiering utanför EU under de senaste tio åren uppgår till närmare 70 miljarder euro, varav närmare 22 miljarder euro till Afrika.
  • EIB:s president Werner Hoyer: – EU:s bank är mer relevant än någonsin för klimatåtgärder och Europas konkurrenskraft.
Årlig presskonferens 2020

Under ett år med stora utmaningar överträffade Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB) sina egna mål, genom att underteckna ett rekordstort antal transaktioner (1095 stycken) och ökade finansierings­volymen till 72,22 miljarder euro. Detta gjordes trots osäkerhet och förseningar i samband med Brexit och de återstående EU-medlemsstaternas behov av att nå en överenskommelse under förra våren om ersättningen av Förenade kungarikets andel av EIB:s kapital.

– EU-banken har uppnått goda resultat på marknaderna och visat att det finns en stor efterfrågan för sina produkter. Banken har också fått stöd från medlemsstaterna att ta itu med och lösa utmaningen med Brexit, säger EIB:s president Werner Hoyer vid EIB-gruppens årliga presskonferens den 30 januari i Bryssel.

EIB-gruppens finansiering under 2019 stöder investeringar på totalt omkring 280 miljarder euro i Europa och runtom i världen, vilket är en ökning på 50 miljarder euro jämfört med 2018.

– Vi kan nå ut till och arbeta med ett större antal mindre projekt som bidrar till välstånd i Europa och resten av världen. Detta mer målinriktade tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att maximera vår inverkan vad gäller totala investeringar som stöds. Det är effektivare och smartare investeringar, säger Werner Hoyer.

En drastisk ökning av klimatåtgärder

En rekordstor andel på 31 % av EIB:s finansiering gick till klimatåtgärdsprojekt, som omvandlar Europas energimarknader, men också mildrar klimatförändringarnas effekter, och hjälper människor i svårt drabbade områden att anpassa sig. Nu när Europa lägger stor vikt vid klimatåtgärder, har EU:s bank beslutat att stärka sin roll som EU:s klimatbank. – Vi ökar drastiskt våra klimatåtgärder. EU:s bank spelar en central roll i den europeiska gröna given som tillkännagavs av Europeiska kommissionens nya ordförande, Ursula von der Leyen, säger Werner Hoyer.

Under 2019 godkände EIB-gruppen de mest ambitiösa klimatmålen bland alla multilaterala utvecklings­banker i världen. EIB:s mål är att avsätta 50 % av sin finansiering till klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet från och med 2025. Banken räknar med att frigöra mer än en biljon euro i grön finansiering innan 2030. Banken kommer att anpassa all sin verksamhet till Parisavtalet redan i slutet av detta år. I sin nya utlåningspolitik för energiprojekt har EIB beslutat att sluta utvärdera konventionella fossilbränsle­projekt från slutet av 2021. Banken arbetar tillsammans med Europeiska kommissionen för att förverkliga mekanismen för rättvis omställning. – Vi kommer att lägga särskild vikt vid de regioner som så här långt har varit mest beroende av fossila bränslen för sin sysselsättning och ekonomiska verksamhet. Klimatåtgärder kommer inte att ta bort vår fokusering på sammanhållning som är vårt viktiga mål, säger Werner Hoyer. Investeringar i ekonomisk och social sammanhållning utgjorde 30 % av EIB:s finansiering under 2019.

Inga motsättningar mellan finansiering av klimatåtgärder, sammanhållning och innovation

EIB-gruppen är fortsatt starkt engagerad i att stödja Europas konkurrenskraft i den globala ekonomin. 25,5 miljarder euro gick till små och medelstora företag under det gångna året, vilket ger välbehövligt stöd till entreprenörer, som utgör stommen i EU:s ekonomi och ofta upplever att det fortfarande är svårt att få tillgång till finansiering. EU:s bank tillhandahöll 14,4 miljarder euro till innovation, som stöder ny teknik och hjälper till att bygga framtidens industrier. 15,7 miljarder euro finansierade byggandet av modern infrastruktur som förbättrar människors liv.

Transaktioner som undertecknades enbart under förra året kommer att tillhandahålla energiförsörjning till 7,4 miljoner hushåll och rent dricksvatten till 10 miljoner hushåll runtom i världen. Transaktionerna kommer att stödja 4,4 miljoner arbetstillfällen i små och medelstora företag och förbättra mobila kommunikations­tjänster för 117 miljoner människor och hälso- och sjukvårdstjänster för 12 miljoner medborgare.

Europeiska investeringsfonden (EIF), som är EIB:s dotterbolag och stöder nystartade högteknologi­företag och små och medelstora företag i hela Europa, undertecknade transaktioner till ett rekordstort totalbelopp på 10,23 miljarder euro under 2019. EIF har innoverat och tagit fram nya instrument och initiativ inom området social inverkan för att kanalisera privat kapital till offentliga politiska mål. Den lanserade sin första riskkapitalfond för hållbarhet med mekanismer för incitament, som är kopplade till att särskilda mål för miljöpåverkan uppnås. EIF, som är den största tillhandahållaren av riskkapital i Europa, har en ny VD sedan början av 2020: Alain Godard, som tidigare var EIB:s generaldirektör för riskhantering, efterträder Pier Luigi Gilibert från och med den 1 januari.

Efsi närmar sig slutmålet på 500 miljarder euro

EIB-gruppen har årtionden av erfarenhet av att mobilisera privat kapital för att förverkliga EU:s politiska mål. Det bästa exemplet på detta är Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är den finansiella grenen i Junckerplanen, som förvaltas av EIB. Baserad på en garanti på 33,5 miljarder euro, varav 26 miljarder euro från EU:s budget och 7,5 miljarder euro från EIB, har Efsi hittills tillhandahållit 84,2 miljarder euro till 1269 transaktioner. Genom att attrahera privat kapital har Efsi redan mobiliserat 458 miljarder euro, eller 92 % av målet som sattes till slutet av 2020, och skapat 1,1 miljoner arbets­tillfällen.

Efsi:s framgång har inte enbart inspirerat Europeiska kommissionen att inrätta dess efterföljare, InvestEU, som kommer att starta under 2021. Den har också banat vägen för mekanismen som kommer att hjälpa till att mobilisera privat kapital till den europeiska gröna given. – Efsi är en modell för hur nästa enorma utmaning ska tacklas, dvs. omställningen till en ekonomi som skapar välstånd utan att öka koldioxidutsläppen ytterligare. Vi vet hur man får den privata och offentliga sektorn att arbeta tillsammans i ett imponerande och framgångsrikt partnerskap, säger Werner Hoyer. – Junckerplanen har visat att en övergång från subventioner och bidrag till lån och garantier säkerställer att knappa offentliga medel kan leverera starkare ekonomiska resultat.

Förbättra liv och tackla klimatförändringar runtom i världen

Under mer än 50 år har EIB-gruppen hjälpt EU att förverkliga sina politiska mål utanför EU, genom att investera i förbättringar av människors liv konkret, i ekonomisk motståndskraft och anpassning till klimat­förändringar. Under 2019 tillhandahöll EIB-gruppen 12 % av den totala finansieringen, 8,8 miljarder euro, utanför EU till ett stort antal projekt inriktade på kvinnliga entreprenörer, förnybar energi, infrastruktur för telekommunikation, och andra sektorer i ekonomin. 43 av de länder där EIB har finansieringsverksamhet definieras som sårbara länder, vilka är de som har det största behovet av investeringar.

Under de senaste tio åren uppgick EIB:s finansering utanför EU till totalt 69,6 miljarder euro, varav 21,8 miljarder euro gick till Afrika.

EIB attraherar pengar från hållbara investerare runtom i världen

EIB-gruppen finansierar sin verksamhet på den globala kapitalmarknaden och drar nytta av sitt kreditbetyg AAA. Under förra året lånade EIB-gruppen upp 50,3 miljarder euro från internationella investerare, vilket var mindre än året innan. EIB-gruppen fortsätter att vara normgivare, särskilt i marknadssegmenten för gröna och hållbara obligationer. EU:s bank emitterade sin första gröna obligation under 2007 och är idag fortfarande marknadsledare i detta segment med en emissionsvolym på 26,7 miljarder euro. Under 2018 emitterade EIB sitt första obligationslån för ökad medvetenhet om hållbarhet för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Behållningen av den första obligations­emissionen investerades huvudsakligen i vattenprojekt, och en andra obligationsemission som lanserades under 2019 är öronmärkt för hälso- och sjukvård samt utbildning.