>@Getty
© Getty
  • Finanční prostředky z Evropského centra pro investiční poradenství umožní ČMZRB zvýšit podporu investičních projektů v prioritních oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje energie, doprava, cirkulární či digitální ekonomika
  • Poradenská jednotka bude sloužit široké škále organizátorů projektů z řad veřejných i soukromých subjektů v České republice
  • Podpora EIB doplňuje pomoc poskytovanou Generálním ředitelstvím pro podporu strukturálních reforem v rámci „Programu podpory strukturálních reforem“

EIB a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) dnes podepsaly dohodu financovanou Evropským centrem pro investiční poradenství v rámci výzvy EIB k překládání návrhů v oblasti „Poskytování místních investičních poradenských služeb ze strany vnitrostátních podpůrných bank (NPB)“.

Díky finanční podpoře Evropského centra pro investiční poradenství zřídí ČMZRB v rámci své organizace specializovanou jednotku pro poradenství a rozvoj podnikání, jejímž účelem bude zlepšit investiční činnosti v prioritních odvětvích české ekonomiky, například v oblasti obnovitelných zdrojů energie, dopravy, cirkulární ekonomiky, sociální infrastruktury, digitální ekonomiky, digitální infrastruktury a infrastruktury pro inteligentní města. Úkolem této jednotky bude posléze identifikovat projekty, které vyžadují poradenství, a pomáhat organizátorům v České republice při přípravě, financování a realizaci takových projektů. Bude k dispozici pro projekty velkého rozsahu, ale i pro projekty určené pro malé podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací.

V rámci zmíněného programu se ČMZRB zaměří na různé aktivity v oblasti rozvoje podnikání a osvěty, a to s cílem informovat organizátory projektů o službách nabízených touto novou jednotkou. Palčivým problémem českého trhu je nízká míra povědomí ohledně vhodných mechanismů podpory na straně organizátorů projektů, a ČMZRB se proto ve své činnosti zaměří právě na řešení tohoto problému. Nová jednotka bude také podporovat propojování organizátorů projektů s investory, a usnadní tak přístup prvně jmenovaných ke zdrojům financování.

„Jsme hrdí na to, že pomáháme ČMZRB vytvářet vlastní poradenské kapacity ve formě nové zvláštní poradenské jednotky, jež bude podporovat prioritní odvětví českého hospodářství,“ říká Lilyana Pavlova, která je viceprezidentkou EIB odpovědnou za poradenské služby. „Tato smlouva, která staví na našem dlouhodobém vztahu s ČMZRB, představuje významný milník ve spolupráci s naším lokálním partnerem v České republice. Další podpora, již EIB poskytuje v rámci aktivit Evropského centra pro investiční poradenství, umožní ČMZRB sehrát klíčovou roli v rozvoji udržitelných investičních projektů, s cílem napomoci při obnově země a podpořit její přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. To vše plně odpovídá nedávno schválenému klimatickému plánu naší banky.“

 „ČMZRB s EIB úspěšně spolupracuje již mnoho let, a to v relativně široké škále oblastí. Vytvoření této nové poradenské platformy považujeme za jedinečnou příležitost k rozšíření stávajícího okruhu našich služeb. Strategickým cílem ČMZRB, která působí jako vnitrostátní podpůrná instituce, je sloužit jako znalostní centrum pro realizaci finančních nástrojů v České republice. Jsme přesvědčeni, že díky této nové organizační kapacitě se nám podaří překonat naši slabinu, kterou je nedostatečná mobilizace investičního potenciálu na straně organizátorů lokálních projektů,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva ČMZRB.

Nová dohoda představuje doplněk k poradenské a technické pomoci, kterou již EIB poskytuje organizátorům projektů z řad veřejných i soukromých subjektů v České republice v oblasti energetické účinnosti, inteligentních měst a udržitelné infrastruktury. ČMZRB využila podporu Evropského centra pro investiční poradenství při zkoumání možnosti vytvoření investiční platformy v oblasti energetické účinnosti, zejména na základě vzorových smluv o energetické náročnosti (EPC), a také ve vztahu k inteligentním městům. Banka se rovněž podílela na prověřování proveditelnosti zřízení regionální poradenské a investiční platformy pro projekty regionálně významné infrastruktury na území tzv. Visegrádské čtyřky. Souběžně s podporou ze strany Evropského centra pro investiční poradenství je ČMZRB rovněž příjemcem grantu v rámci nástroje ELENA, jehož účelem je podpořit přípravu programu investic do energetické účinnosti nebytových budov v soukromém vlastnictví a také investic do veřejných budov na základě EPC.

Základní informace

O Evropském centru pro investiční poradenství (EIAH)

Evropské centrum pro investiční poradenství (European Investment Advisory Hub; EIAH) je partnerstvím mezi skupinou Evropské investiční banky a Evropskou komisí v rámci Investičního plánu pro Evropu. Centrum je navrženo tak, aby fungovalo jako jediný kontaktní bod pro různé druhy poradenských a technických asistenčních služeb. Jeho posláním je podporovat vyhledávání, přípravu a rozvoj investičních projektů po celé EU. Prioritou centra je přitom již od jeho založení v roce 2015 budování partnerství s lokálními subjekty po celé Evropě: současnou síť partnerů tvoří více než 40 místních institucí a podepsáno bylo také už téměř 30 formálních smluv s vnitrostátními podpůrnými bankami a institucemi (NPBI) a jinými partnery. Na základě zvláštních výzev k předkládání návrhů zpřístupnilo centrum svým partnerským NPBI financování a technickou podporu pro účely rozvíjení jejich kapacit z hlediska lokálních poradenských služeb a podpory realizace investic. Více informací o tom, jak centrum podporuje investice v oblasti energetické účinnosti v České republice, naleznete zde.

O ČMZRB

ČMZRB je jedinou podpůrnou bankou v České republice, která je pověřena správou finančních prostředků vyplácených v rámci vládních programů podpory rozvoje malých a středních podniků (SME) s využitím finančních prostředků z vnitrostátních i unijních fondů pro účely záruk a úvěrů. Činnost banky je výsledkem její dlouhodobé strategie zaměřené na podporu realizace hospodářské politiky vlády České republiky a jejích krajů.