>@Getty Images
© Getty Images
  • Rada Dyrektorów uzgadnia strukturę i sposób funkcjonowania funduszu
  • Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny będzie skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw w całej UE

W dniu 26 maja Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uzgodniła strukturę i model działalności nowego ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego mającego przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19. Fundusz został zatwierdzony przez Radę Europejską w dniu 23 kwietnia jako element ogólnego pakietu reagowania UE na pandemię COVID-19.

Wszystkie 27 państw członkowskich UE wezwano do wniesienia wkładu do ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego w wysokości części kwoty 25 mld EUR, która odpowiada udziałowi poszczególnych państw w kapitale EBI. Fundusz rozpocznie działalność, gdy państwa członkowskie, których udział w kapitale EBI wynosi co najmniej 60%, podpiszą umowy dotyczące wkładu finansowego i gdy zostanie powołany komitet uczestników. Komitet uczestników będzie podejmować decyzje w kwestii wykorzystania gwarancji. Procedury Grupy EBI będą mieć zastosowanie do wszystkich operacji funduszu, w tym do nowej polityki kredytowania energetyki zatwierdzonej w 2019 r.

Wkłady państw członkowskich do ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego będą mieć formę gwarancji i mogą obejmować płatność z góry. Gwarancje takie pokryją straty poniesione w ramach operacji wspieranych przez fundusz. Wszelkie straty będą pokrywane proporcjonalnie przez uczestniczące państwa członkowskie. Początkowo fundusz będzie zatwierdzał operacje do końca 2021 r., ale państwa członkowskie mogą przedłużyć ten okres. Umożliwi to Grupie EBI zwiększenie wsparcia głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw europejskich poprzez uruchomienie dodatkowych środków w wysokości nawet 200 mld EUR.

Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny zapewni finansowanie przedsiębiorstwom, które są rentowne w perspektywie długoterminowej, ale borykają się z trudnościami spowodowanymi obecnym kryzysem. Co najmniej 65% środków przeznaczono dla MŚP. Do przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 pracowników trafi maksymalnie 23% środków, a w przypadku większych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 3000 pracowników będą obowiązywać ograniczenia. Maksymalnie 5% środków może trafić do przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego działających w obszarze ochrony zdrowia, badań naukowych nad zdrowiem lub świadczących podstawowe usługi związane z kryzysem zdrowotnym. Kolejne 7% środków wparcia z ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego może zostać przeznaczone na kapitał wysokiego ryzyka (venture capital), kapitał wzrostu oraz finansowanie dłużne typu venture debt w celu wsparcia MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

„Szkody gospodarcze spowodowane przez pandemię COVID-19 stają się z dnia na dzień coraz bardziej widoczne. Setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw europejskich walczy o przetrwanie. Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny jest zdecydowaną i ukierunkowaną reakcją na ich pilne potrzeby, wspierającą wysiłki państw członkowskich na poziomie krajowym” – powiedział prezes EBI Werner Hoyer. „Jako bank Unii Europejskiej jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzyły nas państwa członkowskie. Będziemy ściśle współpracować z instytucjami krajowymi, aby zapewnić przedsiębiorstwom szybki dostęp do pomocy w odpowiedniej formie”.

Oprócz ustanowienia ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego i zarządzania tym funduszem, Grupa EBI wdraża również ogłoszone w marcu środki nadzwyczajne mające na celu zmianę przeznaczenia istniejących gwarancji i wsparcie europejskich przedsiębiorstw w dążeniu do przezwyciężenia skutków kryzysu.  W ramach pierwszego działania, uruchomionego 6 kwietnia, Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje specjalne gwarancje wpierane przez UE w celu ograniczenia skutków pandemii, w ramach których udostępnia środki w wysokości 8 mld EUR dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w całej Europie.

Grupa EBI będzie również korzystać z istniejących instrumentów finansowych udostępnianych wspólnie z Komisją Europejską, a przede wszystkim z instrumentu finansowego InnovFin na rzecz leczenia chorób zakaźnych, w celu finansowania projektów mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, znalezienie lekarstwa i opracowanie szczepionki. Grupa EBI będzie wspierać działania nadzwyczajne służące finansowaniu pilnych projektów na rzecz ulepszenia infrastruktury i zaspokojenia potrzeb w zakresie sprzętu w sektorze opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu istniejących kredytów ramowych lub niewypłaconych kwot dostępnych w ramach projektów realizowanych w tym sektorze. Wartość portfela niezrealizowanych projektów Grupy EBI w sektorze opieki zdrowotnej wynosi obecnie około 6 mld EUR.

Szczegółowe informacje na temat pomocy oferowanej przez EBI i EFI można znaleźć tutaj