Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

    Revisionskommittén är ett oberoende organ som lyder direkt under bankens råd och ansvarar för kontrollen av att bankens transaktioner har genomförts och bokförts på ett korrekt sätt.

    Vid tidpunkten för styrelsens godkännande av årsredovisningshandlingarna avger revisionskommittén sina utlåtanden om dessa. Revisionskommitténs rapporter om resultaten av dess arbete under föregående år lämnas till bankens råd tillsammans med styrelsens årsredovisning.

    Sammansättning (från den 24 juni 2024)

    Revisionskommittén består av sex medlemmar, som utses av bankens råd. Dessutom assisterar tre observatörer kommittén i utförandet av dess uppgifter och ansvar.

    I fokus