>@EIB
  • Νέα στήριξη προστίθεται στα 5 δισ. ευρώ του ΜΑΑ που ανήκουν ήδη στην ευθύνη διαχείρισης της ΕΤΕπ.
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) καλείται να διαχειριστεί στο πλαίσιο της συνιστώσας κράτους μέλους του προγράμματος InvestEU πρόσθετους πόρους του ΜΑΑ ύψους 400 εκατ. ευρώ, που διατέθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία.
  • Η πρωτοβουλία έχει κυρίως ως στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, γνωστού και ως «Ελλάδα 2.0», και προσφέρει τη δυνατότητα διάθεσης πόρων άνω του 1,5 δισ. ευρώ για ελληνικές ΜΜΕ, μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ιδιώτες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ ενίσχυσε την εταιρική του σχέση με την Ελληνική Δημοκρατία υπογράφοντας νέα σύμβαση-πλαίσιο, βάσει της οποίας το ΕΤαΕ θα διαχειριστεί πρόσθετους πόρους του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) ύψους 400 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα που θα βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στα 5 δισ. ευρώ του ΜΑΑ που ανήκουν ήδη στην ευθύνη διαχείρισης της ΕΤΕπ.

Η νέα στήριξη, που αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία από τις πρώτες συνεισφορές στη συνιστώσα κράτους μέλους του InvestEU, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ελληνικές ΜΜΕ να αποκτήσουν προτιμησιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για επενδύσεις σε έργα για την κλιματική αλλαγή και την ψηφιακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο της νέας χρηματοδοτικής εντολής, το ΕΤαΕ θα εφαρμόσει τρεις μηχανισμούς εγγυήσεων: την εγγύηση χαρτοφυλακίου βιωσιμότητας, η οποία θα στηρίξει τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· την εγγύηση χαρτοφυλακίου ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ, η οποία θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων· και την εγγύηση του χαρτοφυλακίου καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία θα βελτιώσει τους όρους πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας στη χρηματοδότηση και θα υποστηρίξει την επέκταση των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η χρηματοδοτική εντολή ανακοινώθηκε σε τελετή υπογραφής στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 2022, παρουσία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, του αντιπρόεδρου της ΕΤΕπ για την Ελλάδα Christian Kettel Thomsen, του Hubert Cottogni προϊστάμενου του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματοδοτικών Εντολών και διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και του Νίκου Μαντζούφα, διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Αυτή η πρωτοβουλία είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Πρώτα και κύρια, είναι μια σημαντική ευκαιρία για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μοιραστούν τα οφέλη της χρηματοδότησης χαμηλού κόστους από την καινοτόμο δανειακό εργαλείο που καθιέρωσαν οι ελληνικές αρχές μέσω του ιστορικού μας Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτή η διευκόλυνση θα δώσει τη δυνατότητα σε νέες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Δεύτερον, αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη συγκέντρωση των πόρων, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους προκειμένου να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, έχοντας έτσι αντίκτυπο μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών τους,» δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η συμφωνία των 400 εκατ. ευρώ μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Ελλάδας μπορεί να αποδώσει 1,5 δισ. ευρώ για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, από την αξιοποίηση τριών εγγυητικών εργαλείων. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον των ΜμΕ, καθώς μετά από δύο διαδοχικές κρίσεις (πανδημία COVID-19 και ενεργειακή κρίση), αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδύσεων (με επίκεντρο το κλίμα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Είμαστε ευτυχείς που η συνεργασία μας με τον Όμιλο της ΕΤΕπ εξελίσσεται σε μεγάλο όφελος για την ελληνική επιχειρηματικότητα,» δήλωσε ο αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

«Η ΕΤΕπ στηρίζει με μεγάλη χαρά τα φιλόδοξα σχέδια της Ελλάδας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει ο ΜΑΑ, και με τη νέα αυτή συμφωνία οι εταίροι μας στην Ελλάδα μπορούν να χρηματοδοτούν απευθείας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜΜΕ, τις βιώσιμες επενδύσεις και την ψηφιακή μετάβαση, σύμφωνα με τους στόχους του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα προβλεπόμενα χρηματοδοτικά μέσα προσφέρουν τη δυνατότητα διάθεσης άνω του 1,5 δισ. ευρώ για ελληνικές ΜΜΕ, μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ιδιώτες, αφενός μεν βοηθώντας τους ωφελούμενους να αποκτήσουν προτιμησιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αφετέρου δε προσφέροντας κίνητρα ώστε να υλοποιηθούν επενδύσεις για την κλιματική αλλαγή και την ψηφιακή μετάβαση», δήλωσε ο Christian Kettel Thomsen, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ και υπεύθυνος για την Ελλάδα.

«Χαιρόμαστε που μέσω των μακροχρόνιων δεσμών μας με την ελληνική κυβέρνηση βοηθούμε τις τοπικές ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τις χρηματοδοτικές δυσκολίες που προκάλεσαν οι δύο χρηματοπιστωτικές κρίσεις στο παρελθόν και να αναπτύξουν νέους τρόπους επένδυσης στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Χάρη σε αυτήν τη νέα συμφωνία μεταξύ του ΕΤαΕ και της Ελληνικής Δημοκρατίας, αξίας 400 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα δουν αισθητή βελτίωση στη δυνατότητα πρόσβασης σε πιστώσεις. Σήμερα δημοσιεύουμε στον ιστότοπο του ΕΤαΕ ενημερωτικό σημείωμα στην αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το InvestEU, ενημερώνοντας την αγορά για τη διαθεσιμότητα τριών χρηματοδοτικών μέσων εγγυήσεων που μπορούν να αυξήσουν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των εθνικών επενδύσεων», δήλωσε ο Hubert Cottogni, διευθυντής και προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματοδοτικών Εντολών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

«Η σημερινή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα υλοποιηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τη στήριξη ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναδεικνύει την ολοκληρωμένη στρατηγική του Ταμείου Ανάκαμψης για το σύνολο της υγιούς επιχειρηματικότητας.  Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την εξαιρετική συνεργασία με την ΕΤΕΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, μια συνεργασία που αφορά τόσο στην επιχειρηματική κοινότητα όσο και στο κοινωνικό σύνολο,» δήλωσε ο Νίκος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στήριξη του σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 31 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων. Πρόκειται για έκτακτη πρωτοβουλία, η οποία έχει σκοπό να βοηθήσει στην αποκατάσταση της άμεσης οικονομικής και κοινωνικής ζημιάς που προκάλεσε η πανδημία COVID. Στο τέλος του 2021 η ΕΤΕπ υπέγραψε με την Ελλάδα τη μεγαλύτερη διμερή της συμφωνία στο πλαίσιο του ΜΑΑ, η οποία ορίζει τη βασική δομή της εταιρικής σχέσης, καθώς και ότι η ΕΤΕπ θα διαχειριστεί έως και 5 δισ. ευρώ για επενδύσεις του ΜΑΑ στην Ελλάδα στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Η εταιρική αυτή σχέση μεταξύ της Ελλάδας και του Ομίλου ΕΤΕπ πλέον επεκτείνεται, καθώς προστίθενται πόροι του ΜΑΑ ύψους 400 εκατ. ευρώ, τους οποίους θα διαχειρίζεται το ΕΤαΕ σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της στήριξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Σημαντικές επιδόσεις του ΕΤαΕ στην Ελλάδα

Από την ίδρυσή του, το ΕΤαΕ έχει στηρίξει την Ελλάδα με χρηματοδοτικά κεφάλαια ύψους 3,79 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε μόχλευση χρηματοδοτικών πόρων ύψους 13,35 δισ. ευρώ. Επίσης, μέχρι σήμερα τα προγράμματα του ΕΤαΕ έχουν προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη σε 35.000 ΜΜΕ μέσω 50.000 συναλλαγών που έχουν στηρίξει περισσότερες από 276.000 θέσεις εργασίας.

Συνολικά έχουν υπογραφεί 91 χρηματοδοτικές εντολές και επιχειρησιακές συμφωνίες με τοπικούς αντισυμβαλλομένους, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Δημοκρατία, τοπικοί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς, διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και πάροχοι μικροχρηματοδοτήσεων. Η χρηματοδότηση του ΕΤαΕ στην Ελλάδα την περίοδο 2021-2022 ανήλθε σε 2,11 δισ. ευρώ, ποσό που την κατατάσσει στην 7η θέση στον πίνακα των χωρών της ΕΕ που έλαβαν στήριξη από το ΕΤαΕ.         

Εντονότερη από ποτέ η δραστηριοποίηση της ΕΤΕπ το 2021

Το περασμένο έτος νέες επιχειρηματικές επενδύσεις και επενδυτικά σχέδια εταιρικής καινοτομίας, αστικής ανάπλασης, ενεργειακής μετάβασης και ψηφιοποίησης δημόσιων υπηρεσιών επωφελήθηκαν από τη μεγαλύτερη στα χρονικά δραστηριοποίηση του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα. Το 2021 η στήριξη ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ανήλθε συνολικά σε 4,85 δισ. ευρώ και αποτελεί τη μεγαλύτερη στήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ στα 59 έτη δραστηριοποίησής του στη χώρα.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν στο 2,7 % του εθνικού ΑΕΠ· σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο η δραστηριοποίηση του Ομίλου δεν ήταν τόσο μεγάλη.

Η Ελλάδα ήταν επίσης από τους βασικούς ωφελούμενους του Παν-Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από τον Όμιλο ΕΤΕπ και τα κράτη μέλη της ΕΕ για να διατεθεί χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που συνδέονται με την πανδημία COVID-19. Ως αποτέλεσμα, σε ολόκληρη την Ελλάδα η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς πόρους θα ενισχυθεί με εγγυήσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) είναι μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύρια αποστολή του είναι να στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει μέσα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαίων ανάπτυξης, εγγυήσεων και μικροχρηματοδότησης, τα οποία απευθύνονται ειδικά σε αυτόν τον τομέα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤαΕ προάγει τους στόχους της ΕΕ που αφορούν τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης.