>@Dusan Ondrejicka/EIB
©Dusan Ondrejicka/EIB

Podle přehledu každoročního průzkumu skupiny EIB (EIBIS) zaměřeného na investice a investiční finance v jednotlivých zemích investovalo v uplynulém finančním roce devět z deseti společností působících v České republice a jejich investiční perspektivy pro tento rok jsou příznivé. 

Co se týče investiční aktivity, podle průzkumu založeného na rozhovorech s 479 firmami v období od července do října 2016 převládají investice do náhrady současných budov, strojů, zařízení a IT. Průzkum se týkal pouze firemních investic a nezahrnoval veřejný sektor.

Rozšiřování kapacit a investice do nových produktů jsou výrazné zejména ve výrobě.  České firmy investují do inovací a obecně směřují své investice intenzivně do zavádění nových technologií.  Něco málo přes polovinu investic plyne do strojů a zařízení a asi 7 % je vynaloženo do výzkumu a vývoje. Investiční aktivita v této oblasti je v podstatě v souladu s EU, ale lepší řízení výdajů na výzkum a vývoj by mohlo zlepšit spojení mezi výzkumem a podnikáním. Ve srovnání s domácími společnostmi mají firmy vlastněné zahraničními subjekty optimističtější perspektivu ohledně investování, jsou výrazně méně omezeni z hlediska financí, mají vyšší kvalitu kapitálu a více inovují.

Nedostatek investic se nezdá být pro české společnosti zásadním problémem. Méně než každá pátá firma uvádí, že během uplynulých tří let investovala příliš málo. Firmy, které investovaly příliš málo, mají zřejmě kapitál, který je spíše slabší v kvalitě než v kvantitě. V porovnání s EU je v České republice nižší podíl strojů a zařízení popisován jako moderní (38 % oproti 44 % v EU). Pouze 29 % budov společností (oproti 40 % v celé EU) zde splňuje standardy vysoké účinnosti. Zejména stavební společnosti uvádějí, že jim nejvíce chybí investice a překračují své plné kapacity, ale vykazují také větší relativně větší nedostatky v kvalitě jejich základního kapitálu.

Podobně jako v ostatních členských státech EU je hlavní krátkodobou překážkou investic politické a právní klima. Nedostatek kvalifikovaného personálu je dlouhodobou překážkou pro investice u necelých 90 % firem (ve srovnání se 70 % v celé EU) a pro 60 % z nich je tato překážka největší, tudíž by měly být prioritou investice do odvětví vzdělávání.

Nedostatek financování z externích zdrojů není dosud považován za velký problém českých firem, pouze tři procenta firem se domnívají, že mají omezený přístup k financím. Poměr firem s omezeným přístupem k financování je nižší než činí průměr v EU.

Viceprezident EIB Vazil Hudák uvedl: „Pro Českou republiku s její silnou historickou tradicí průmyslové výroby a kvalifikovaných zaměstnanců byla integrace EU obrovským přínosem a umožnila jí zaujmout stabilní postavení v dodavatelských řetězcích na evropské i celosvětové úrovni. Nedávný investiční průzkum EIB pro Českou republiku potvrzuje, že investiční aktivita českých firem je nadále silná. Z průzkumu dále vyplývá, že pro udržení konkurenceschopnosti českých firem, bude přínosné dále investovat do vzdělávání a zvyšování kvalifikace, do obnovy kvality základního kapitálu, do inovativních malých a středních podniků a rovněž do podpory zdravotní péče a komunikační infrastruktury. Skupina EIB je připravena podporovat Českou republiku a české firmy prostřednictvím svých úvěrových a záručních nástrojů“.

EIBIS 2016 je průzkum 12 500 firem v rámci celé EU, který shromažďuje kvantitativní informace o investičních aktivitách malých a středních podniků i větších korporací, jejich požadavky na financování i obtíže, s nimiž se potýkají. Výsledky jsou porovnávány podle přidané hodnoty a odrážejí přínos firem pro ekonomiku. V zemích EU, které jsou členy CESEE (země střední, východní a jihovýchodní Evropy), pokrýval průzkum 4 881 firem v jedenácti zemích.