Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis talking to EIB President Werner Hoyer, Vice-President Christian Kettel Thomsen, and EIF Chief Executive Alain Godard
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis talking to EIB President Werner Hoyer, Vice-President Christian Kettel Thomsen, and EIF Chief Executive Alain Godard
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis talking to EIB President Werner Hoyer, Vice-President Christian Kettel Thomsen, and EIF Chief Executive Alain Godard

Display original